Skocz do zawartości

[ogólne] Wszystko o dowodzie rejestracyjnym


ArKos

Rekomendowane odpowiedzi

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO

 

Dowód rejestracyjny podlega wymianie na skutek zniszczenia, zmiany nazwiska, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany danych technicznych pojazdu.

 

O wymianę dowodu rejestracyjnego może się ubiegać właściciel pojazdu lub inna osoba przez niego upoważniona.

 

Do wymiany dowodu niezbędne są następujące dokumenty:

 

* wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego (formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie organu rejestrującego),

* dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,

* zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym,

* karta pojazdu, jeżeli była wydana,

* tablice rejestracyjne (w celu wymiany znaków legalizacyjnych),

* umowa ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

* dowód osobisty — w przypadku osób fizycznych,

* wyciąg z KRS, nr REGON — w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

* pisemne upoważnienie — w przypadku działania przez pełnomocnika,

* dowód uiszczenia opłaty.

 

 

Właściciel pojazdu jest obowiązany, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, zawiadomić o zmianie nazwiska/adresu lub nazwy/siedziby firmy, na którą pojazd jest zarejestrowany.

 

Jeżeli wymiana dowodu związana jest ze zmianą nazwiska lub nazwy firmy, należy przedłożyć dowód osobisty z aktualnym nazwiskiem bądź inny dokument potwierdzający ten fakt, a w odniesieniu do spółki — dokument o zmianie nazwy (wyciąg z KRS).

 

Jeśli przyczyną wymiany dowodu jest zmiana miejsca stałego zamieszkania, a właściciel pojazdu nie posiada jeszcze dowodu osobistego potwierdzającego nowy meldunek, do wniosku można dołączyć dotychczasowy dokument tożsamości wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania z biura meldunkowego.

 

W przypadku zmiany meldunku sprawy związane z rejestracją pojazdu załatwia się od tego momentu w organie rejestracyjnym właściwym miejscowo zgodnie z nowym meldunkiem.

 

Zmiana silnika wymaga jedynie zgłoszenia do ewidencji. Dowód rejestracyjny nie jest wówczas wymieniany.

 

 

WTÓRNIK (DUPLIKAT) DOWODU REJESTRACYJNEGO

 

W celu uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego wymagane są następujące dokumenty:

 

* wniosek o wydanie wtórnika (formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie organu rejestrującego),

* oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną, o utracie dowodu rejestracyjnego,

* zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży dowodu rejestracyjnego,

* zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym,

* karta pojazdu, jeżeli była wydana,

* tablice rejestracyjne (w celu wymiany znaków legalizacyjnych),

* umowa ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

* dowód osobisty — w przypadku osób fizycznych,

* wyciąg z KRS, nr REGON — w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

* pisemne upoważnienie — w przypadku działania przez pełnomocnika,

* dowód uiszczenia opłaty.

 

 

 

Opłaty (dot. wymiany i wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego)

 

Opłata administracyjna:

 

* za dowód rejestracyjny — 48 zł,

* za pozwolenie czasowe — 12 zł,

* za komplet nalepek legalizacyjnych — 11 zł.

 

 

Opłata ewidencyjna:

 

* za wydanie dowodu rejestracyjnego — 1 zł,

* za wydanie pozwolenia czasowego — 1 zł,

* za zalegalizowanie tablic rejestracyjnych — 1 zł.

 

 

Opłata skarbowa:

 

* za pełnomocnictwo — 17 zł,

* opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa.

 

 

W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie dowodu.

 

 

Termin i sposób załatwienia

 

Wydanie wtórnika lub wymiana zniszczonego dowodu rejestracyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Po złożeniu wniosku i kompletu dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni i zamawia dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe.

 

Jeżeli właściciel pojazdu wnioskuje o wymianę dowodu, w którym zabrakło miejsca na wpisy kolejnych terminów okresowych badań technicznych pojazdu, organ rejestrujący dokonuje adnotacji potwierdzającej zgłoszenie zmian w dotychczasowym dowodzie.

 

Zarówno pozwolenie czasowe, jak i dotychczasowy dowód z adnotacją o braku miejsca na wpisy badań technicznych przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić na dowód rejestracyjny.

 

 

DOWÓD REJESTRACYJNY ZATRZYMANY PRZEZ POLICJĘ

 

W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję należy złożyć następujące dokumenty:

 

* wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie organu rejestrującego),

* pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód,

* dokument potwierdzający ustanie przyczyn zatrzymania dowodu, np. zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu po zatrzymaniu, umowa ubezpieczenia OC, świadectwo legalizacji z Urzędu Normalizacji Wag i Miar,

* umowa ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

* dowód osobisty — w przypadku osób fizycznych,

* wyciąg z KRS, nr REGON — w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

* pisemne upoważnienie i dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w wysokości 17 zł) — w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 

Wydanie właścicielowi dowodu rejestracyjnego następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów i po stwierdzeniu ustania przyczyny zatrzymania dowodu.

 

Jeżeli pojazd został skierowany na badania techniczne albo gdy zatrzymany przez policję dowód nie wpłynął jeszcze do organu rejestrującego, może być zastosowana procedura rejestracji czasowej.

 

ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU MONTAŻU INSTALACJI GAZOWEJ LUB PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO CIĄGNIĘCIA PRZYCZEPY („HAK”)

 

Do dokonania w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem oraz ciągnięcia przyczepy niezbędne są następujące dokumenty:

 

* wniosek o zamieszczenie adnotacji o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem lub zawiadomienie o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie organu rejestrującego),

* dowód rejestracyjny,

* karta pojazdu, jeżeli była wydana,

* wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

* faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji gazowej,

* zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu — w przypadku przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy,

* umowa ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

* dowód osobisty — w przypadku osób fizycznych,

* wyciąg z KRS, nr REGON — w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

* pisemne upoważnienie i dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w wysokości 17 zł) — w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 

Od dokonywanej adnotacji nie pobiera się opłat. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym brakuje miejsca na wpis, należy złożyć podanie o wymianę dowodu rejestracyjnego wraz z wymaganymi dokumentami.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU

 

Właściciel pojazdu jest obowiązany poinformować organ rejestracyjny o zbyciu pojazdu, w terminie 30 dni od daty dokonania transakcji, niezależnie od tego, czy nabywca zarejestrował zakupiony pojazd.

 

W tym celu zgłoszenia zbycia pojazdu przedstawia się następujące dokumenty:

 

* zawiadomienie o zbyciu pojazdu (do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie organu rejestrującego),

* dokument potwierdzający zbycie pojazdu (kopia dowodu sprzedaży pojazdu, dokument potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu)*,

* dowód osobisty — w przypadku osób fizycznych,

* wyciąg z KRS, nr REGON — w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

* pisemne upoważnienie i dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w wysokości 17 zł) — w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 

* Pokwitowanie potwierdzające oddanie pojazdu w komis nie jest dokumentem przenoszącym prawo własności i nie może być podstawą do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdu. W przypadku takim zawiadomienie można przyjąć dopiero w momencie przeniesienia własności pojazdu przez komisanta na nowego właściciela, a więc w chwili sprzedaży pojazdu z komisu.

 

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest zwolnione z opłat.

 

Należy pamiętać, że zgłoszenie sprzedaży nie jest równoznaczne z pojęciem wyrejestrowania pojazdu.

 

Zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym w razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

 

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

 

Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu albo podmiotu, któremu pojazd został powierzony przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną.

 

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

 

* samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,

* ciągniki samochodowe,

* pojazdy specjalne,

* autobusy.

 

 

Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu starosta wydaje po złożeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu do depozytu:

 

* dowodu rejestracyjnego,

* tablic rejestracyjnych.

 

 

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 9 miesięcy w roku.

 

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłata powiększa się o 10 zł za każdy kolejny miesiąc.

 

Właściciel wycofanego z ruchu pojazdu jest obowiązany zapewnić mu postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.

 

Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący, na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

 

Odwołanie nie podlega opłatom skarbowym.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.);

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1878, z późn. zm.);

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302);

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. z 2003 r. Nr 232, poz. 2333);

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856, z późn. zm.);

7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności Warunki użytkowania